Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Waarom Ludger? › 10 redenen

Tien redenen om het Ludger te kiezen


Het allerbelangrijkst bij de keuze voor een middelbare school is natuurlijk de sfeer op school. Ziet u uw kind hier rondlopen? Wat is het gevoel van uw kind hierbij en hoe is uw eigen gevoel?

Bijna alle leerlingen en ouders vinden het Ludger College een fijne school, maar oordeelt u vooral zélf op de Open Dag of maak een afspraak voor een rondleiding wanneer de Open Dag niet lukt.
Naast de goede sfeer en de goede naam van de school kunnen we nog veel meer redenen noemen om voor het Ludger College te kiezen. We noemen onze top tien.  
 
1 Het Ludger geeft leerlingen de kans.
Het advies van de basisschool is het belangrijkst bij de toelating. Daarnaast zijn de Cito-score en het Leerlingvolgsysteem (de A, B, C, D‘tjes die uw kind voor toetsen kreeg in de loop van de basisschool) van belang. De aangemelde leerlingen worden in de brugperiode verdeeld over vier verschillende determinatieklassen: 1 mavo, 1 havo, 1 atheneum of 1 gymnasium. De plaatsing wordt gebaseerd op het advies van de basisschool. In de loop van de eerste twee jaar wordt gekeken of de gekozen afdeling voor de leerling het meest geschikt is. Er kan zonder probleem worden gewisseld, als dat wenselijk is. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2 is opstromen of afstromen dus nog mogelijk.

2 Eén school - twee gebouwen
Het Ludger heeft twee gebouwen. Daardoor is het mogelijk om op beide gebouwen een bij de leerlingen passend klimaat te scheppen. De leerlingen van klas 1 en 2 gaan naar het Willibrordgebouw aan de Holterweg. Hierdoor is de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs minder groot. Vanaf klas 3 gaan alle leerlingen naar het hoofdgebouw aan de Vondelstraat.

3 We werken gericht aan zelfstandigheid: Z-uren.
Behalve gewone lessen krijgen de leerlingen wekelijks drie Z-uren. Daarin leren ze zelfstandig te werken. Z-uren worden gegeven in speciaal daarvoor ingerichte studieruimtes.

Op het Willibrordgebouw zijn de lokalen, maar ook de aula, het documentatiecentrum en het computerlokaal beschikbaar. Zo kan iedere leerling de beste werkomgeving kiezen voor wat hij moet doen. In principe worden de Z-uren door de mentor begeleid. Hij weet het meest van zijn leerlingen en kan hen daarom het best begeleiden.

Op het Hoofdgebouw is zelfs een speciaal voor de Z-uren bestemde bovenverdieping gebouwd: "De Bovenkamer”. Ook hier begeleidt de mentor meestal zijn leerlingen. Computers, de mediatheek enz. staan ter beschikking van de leerlingen. Er is een stilteruimte en een speciale ruimte voor groepswerk. Ook de decanen zijn in deze ruimte beschikbaar.

4 Talent wordt uitgedaagd.
Elke leerling heeft talenten! Op elk niveau (mavo, havo, vwo) doen we onze uiterste best om deze talenten verder te ontwikkelen en onvermoede talenten naar boven te laten komen. Dat is hard werken, voor leerling en docent! Hoe we dat doen?

Op mavo besteden we meer tijd aan “doe-opdrachten” in de lessen en zijn we al in de tweede klas bezig om de leerling kennis te laten maken met de beroepenwereld (zo doen we mee aan “On Stage”) en het vervolgonderwijs. In de vierde klas maken ze hun sectorwerkstuk op het mbo. Daardoor krijgen ze inzicht in hun talenten. Veel leerlingen stromen door naar havo en ontwikkelen zo hun talenten.

Op havo besteden we veel aandacht aan interessante opdrachten en activiteiten om de motivatie optimaal te houden. In de bovenbouw hebben leerlingen de keuze uit veel verschillende vakken die op andere scholen niet altijd aangeboden worden, zoals filosofie, maatschappijwetenschappen, informatica, bsm (bewegen, sport en maatschappij), muziek, beeldende vorming zodat ze alle kansen hebben om hun talenten te laten groeien.

Op vwo geeft het Ludger extra mogelijkheden aan leerlingen die méér willen en kunnen. Zo hebben we vanaf de eerste klas een grote gymnasiumafdeling met een rijk aanbod en kunnen begaafde leerlingen deelnemen aan het TOM-programma (Traject Op Maat). De docenten doen hun best om uitdagende lessen te verzorgen; ze zijn daarin speciaal geschoold. Op vwo is in de bovenbouw, net als op havo, een grote keuze in examenvakken.
Naast de bijzondere vakken die op havo al genoemd zijn (behalve bsm), kunnen leerlingen ook nog Spaans opnemen als examenvak. Beeldende vorming omvat bij ons ook audiovisuele vorming (film, fotografie, beeld & geluid). Het vak muziek biedt veel extra’s aan. Leerlingen geven zelf concerten. Ze schrijven composities die worden uitgevoerd door het beroepsorkest "De Ereprijs". Talentvolle leerlingen doen mee aan de Vooropleiding Conservatorium.

5 Actief leren
We doen veel moeite om de leerlingen de lesstof actief te laten beleven en verwerken. De docenten zijn geschoold om activerende werkvormen, samenwerkend leren, differentiatie, projecten, etc. toe te passen. Ook zijn er bij vrijwel alle vakken excursies, wedstrijden, buitenschoolse activiteiten, extra programma’s die de lesstof interessanter en meer levensecht maken.

6 Een grote gymnasiumafdeling
Het gymnasium is van oudsher een zeer breed vormende opleiding. Leerlingen leren de klassieke talen Grieks en Latijn en raken thuis in de klassieke cultuur. De mythen en sagen, de filosofische denkwijzen, de oerbronnen van de West-Europese beschaving wordt hun zo bekend gemaakt.

Vooral goede vwo-leerlingen met een grote leergierigheid voelen zich op het gymnasium thuis. Ze kunnen vanaf klas 1 of 2 in die afdeling starten. Door het grote aantal gymnasiasten op onze school voelen zij zich beslist geen buitenbeentje. De klassieke vakgroep is uitstekend bezet en garandeert een rijk en continu onderwijsaanbod. De docenten geven hun niet alleen les, maar nemen ze mee op reis en op excursie, en maken ze daardoor deelgenoot aan hun fascinatie voor de klassieke cultuur.

7 Cultuur en sport zijn van groot belang.
Vanuit een lange traditie heeft het Ludger grote aandacht voor kunst en cultuur. We vinden het belangrijk om alle leerlingen in contact te brengen met allerlei kunstvormen. Daarom zijn er voor alle jaarlagen concerten, films, theatervoorstellingen, workshops en/of tentoonstellingen.

In de bovenbouw van havo en vwo hebben we de culturele reizen naar Italië, Griekenland, Istanbul, Berlijn, Londen en Praag. Leerlingen met Frans in hun pakket kunnen naar Parijs in de examenklas. De mavo 3-leerlingen gaan naar Engeland voor een gecombineerde sportieve en culturele reis. Reizen die door de inhoud van hun programma, en de prima organisatie en leiding, al jarenlang een uitstekende reputatie hebben.

Jaarlijks wordt een grote theaterproductie voor en door leerlingen gepresenteerd. Zij acteren, musiceren, dansen, werken aan decorbouw, organisatie of grime. Al vele (oud-)leerlingen hebben daarna gekozen voor een professionele muziek/theateropleiding!

Maar ook de sport wordt niet vergeten. Voor alle jaarlagen worden toernooien, sportdagen etc. georganiseerd. Daarnaast zijn er voor 3h/v de sportieve reizen. Leerlingen leren zeilen en surfen, doen survival-activiteiten of beoefenen andere sporten. Op havo is het vak bsm (bewegen sport en maatschappij) een veel gekozen vak.

8 Leerlingen doen mee!
Het Ludger leert leerlingen actief te zijn in de gemeenschap van de school. Er is veel ruimte voor inbreng van leerlingen:
  • in de deelraad van de MR, in de BOL (Belangen Organisatie Leerlingen) of de BOB (Belangen Organisatie Brugklas) 
  • in de leerlingenpanels, waarin leerlingen meepraten over ons onderwijs
  • als leerling-mentor of peer-mediator (conflictbemiddelaar onder medeleerlingen)
  • als tutor leerling (goede bovenbouw leerling die bijles geeft aan leerlingen die daarom vragen).

9 De inbreng van ouders is belangrijk.
Als eerste noemen wij hier de oudervereniging.
Het Ludger vindt de inbreng van ouders belangrijk en is blij met haar actieve oudervereniging. De oudervereniging komt regelmatig bijeen om met de directie te praten over vragen en onderwerpen die onder de ouders leven. Bovendien organiseert de ouderraad thema-avonden. Hier worden door deskundigen onderwerpen gepresenteerd en besproken, die voor ouders interessant zijn. Bijvoorbeeld: omgaan met huiswerk, je kind op internet, digitaal pesten, studiefinanciering, zelfstandigheid van pubers.
We vragen van ouders om m.b.t. de opvoeding “schouder aan schouder” te staan met de school: het belang van het kind staat voor ons beiden altijd voorop. Ouders nemen contact op met de mentor wanneer het thuis even niet lekker loopt of wanneer het kind niet lekker in zijn vel zit en omgekeerd doet de mentor dat wanneer het schoolzaken betreft (bijv. via de ouderavonden). We vragen ouders ook om, samen met hun kind, de schoolresultaten digitaal te volgen zodat u niet voor verrassingen komt te staan en u tijdig kunt ingrijpen.

10 Alles goed geregeld!
Het Ludger staat bekend als een prima georganiseerde school. De zaken zijn goed geregeld en inzichtelijk, ook voor ouders! Roosters, roosterwijzigingen, maar ook de cijfers en de presentie van leerlingen kunnen zij - én hun ouders - op internet bekijken en volgen.
Ouders weten wie ze op school kunnen aanspreken en vinden dan gehoor. Ze worden op tijd op de hoogte gesteld van veranderingen of problemen.
De zorgstructuur is volledig uitontwikkeld en functioneert goed. Elk kind wordt gezien en krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft.
De schoolregels, voor leerlingen en personeel, zijn duidelijk en worden nageleefd.
Dat alles geeft de leerlingen rust en veiligheid, nodig om goed te kunnen leren.