Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor ouders › Zorg voor uw kind › Sociaal-emotionele zorg

Sociaal-emotionele zorg


Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen die onze school op het gebied van sociaal-emotionele zorg biedt. 
Daarnaast wijzen wij u op downloads en adressen waar(in) u nadere informatie kunt vinden.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator organiseert de ondersteuning binnen de school.
Zij coördineert het ondersteuningsbeleid, adviseert de schoolleiding, coacht collega’s bij de uitvoering van leerling-zorgtaken, coördineert de leerlingbegeleiding en stuurt het ondersteuningsteam en het Zorg Advies Team (ZAT) aan. Verder neemt de zorgcoördinator deel aan het Samenwerkingsverband voor ondersteuningscoördinatoren van het voortgezet onderwijs (SWV) en onderhoudt de contacten met de
externe instanties.
  
Ondersteuningscoördinator: mevr. Y. van Bemmel
_______________________________________________________________________________________________________________
Mentor
Voor wie: alle leerlingen

Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen die overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs krijgen te maken met allerlei nieuwe zaken: zij krijgen les in meer vakken van verschillende docenten en in verschillende lokalen.
In het begin is dat even wennen voor de leerlingen en dan is het belangrijk dat zij met hun vragen bij iemand terecht kunnen. De mentor is in deze situatie de meest aangewezen persoon.
In alle leerjaren is de mentor het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerling en de ouders.
Verder geeft de mentor studielessen/mentor-Z-uur en begeleidt hij/zij de klas als leefgemeenschap.

Zorg Advies Team (ZAT)
Voor wie: leerlingen met een zwaardere sociaal-emotionele problematiek

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem hebben sinds enkele jaren consultatieteams, ook wel Zorg Advies Teams geheten. Het Zorg Advies Team ondersteunt de school bij het oplossen van complexe problemen bij leerlingen, waarvoor de school geen kant en klare oplossingen heeft.
Het betreft dan psychosociale en/of psychiatrische problemen.
Het ZAT bestaat uit interne en externe deskundigen.
Het team komt zes keer per jaar bijeen.
Vanuit de school zitten de ondersteuningscoördinator, de mentor en eventueel de afdelingsleider in het team.
De externe deskundigen zijn de jeugdarts, Jeugd Maatschappelijk Werker, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar. Op verzoek kan het team uitgebreid worden met andere deskundigen.

Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam komt wekelijks bijeen om leerlingen die door mentoren en/of afdelingsleiders zijn aangemeld te bespreken. Vervolgens wordt bekeken welk ondersteuningstraject moet worden gestart om deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen.
Dit ondersteuningsteam bestaat uit ondersteuningscoördinator mevr. Y. van Bemmel, leerlingbegeleider dhr. J. Flierman en mevr. R. Mooibroek, pedagogisch medewerker mevr. C. van Vliet en orthopedagogen mevr. L. Wullink en mevrouw. C. Machiels en jeugdmaatschappelijk werker mevr. M. Kraaijeveld.
 
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel

Orthopedagoog
Voor wie: leerlingen met specifieke hulpvragen

De orthopedagoog geeft leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van welbevinden, gedrag, werkhouding en leren een tijdelijke professionele ondersteuning. Dit gebeurt zoveel mogelijk
op het Ludger College zelf. De orthopedagoog onderzoekt, adviseert ouders, mentoren, leerlingbegeleiders en afdelingsleiders, onderhoudt contact met externe deskundigen en geeft begeleiding c.q. (kortdurende) behandeling.
Daarnaast heeft de orthopedagoog op het Ludger College een adviserende rol met betrekking tot de toelating van leerlingen met specifieke behoeften en de verdere ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid.
Bij ons zijn werkzaam: orthopedagoog mevr. L. Wullink en pedagogisch medewerker mevr. C. van Vliet.

Contactpersonen: mevr. L. Wullink en mevr. Y. van Bemmel

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Noord- en Oost- Gelderland.
Voor wie: alle leerlingen en hun ouders.
 
De maatschappij verandert en daarmee ook de visie op gezondheid.
Gezondheid is het vermogen je aan te passen, al dan niet met ondersteuning, aan lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen die op je pad komen en daarin je eigen keuzes te maken.
Deze verandering van de maatschappij vraagt om een andere werkwijze.
De stelselherziening jeugd gaat uit van méér preventie en ondersteuning, van versterken van eigen kracht, ontzorgen en normaliseren en een integrale aanpak op maat.
Om beter aan te sluiten op deze nieuwe ontwikkelingen, verandert de Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost Gelderland vanaf dit schooljaar haar werkwijze.
Het belangrijkste gevolg van die nieuwe werkwijze is dat wij vaker op school beschikbaar zijn voor jongeren, ouders en docenten.
Dit doen wij, naast het aanbod aan alle leerlingen van leerjaar 1, 3 en 4, door het houden van open spreekuren. Hierin kunnen leerlingen, ouders en docenten met hun vragen terecht.
Die vragen kunnen liggen op het gebied van groei of lichamelijke gezondheid maar ook op het gebied van psychische gezondheid en welbevinden.
Het doel is de gezondheid en het welbevinden van leerlingen waar nodig te ondersteunen of te verbeteren.
Daarbij werken jeugdverpleegkundige en jeugdarts samen met school. Relevante gegevens worden onderling uitgewisseld, uiteraard na toestemming van leerling en/of ouders (afhankelijk van de leeftijd van de leerling).
  
Klas 1: Alle leerlingen worden in de eerste klas gezien door de jeugdverpleegkundige, nadat zij thuis met hun ouders een digitale gezondheidsvragenlijst hebben ingevuld. Zij worden gemeten en gewogen. Het verdere gesprek hangt af van waar de vragen van leerling en ouders liggen. Een aantal leerlingen zal vervolgens ook bij de jeugdarts worden uitgenodigd indien de vragen of bijzonderheden liggen op medisch gebied.
 
In klas 3 vmbo en 4 havo/vwo worden alle leerlingen uitgenodigd een digitale gezondheidsvragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de antwoorden en vragen van de leerling en eventueel de ouders kan de leerling uitgenodigd worden voor een onderzoek/gesprek bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.
 
Daarnaast vragen de jeugdgezondheidszorgprofessionals aan school om leerlingen waar zij vragen/zorgen over hebben bij hen aan te melden, uiteraard altijd in overleg met leerling/ouders.
De jeugdarts neemt deel aan het Zorg Advies Team van school.
 
Contactgegevens:
Jeugdverpleegkundigen:
Petra Keizer, p.keizer@ggdnog.nl
Lisa Klein Gunnewiek, l.kleingunnewiek@ggdnog.nl
Jeugdarts: Noortje van den Ingh-Bijlsma, n.vandeningh@ggdnog.nl
 
Heeft u vragen?
U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 – 443 31 00 (voor verzetten van afspraken, alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.
 
Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.jouwggd.nl.

Vertrouwenspersonen
Voor wie: leerlingen met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en geestelijk geweld, zoals grove pesterijen.

In ons land zijn enkele onderwijsinspecteurs belast met de opdracht op te treden als vertrouwensinspecteur, en wel voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en geestelijk geweld, zoals grove pesterijen. Dat geldt ook voor signalen over discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, e.d. Het landelijke telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs is: 0900-1113111.
Er zijn op onze school enkele vertrouwenspersonen aangesteld, die in eerste instantie de klachten behandelen. De vertrouwenspersoon probeert eerst te bemiddelen. Lukt het niet een oplossing te vinden, dan informeert de vertrouwenspersoon na overleg met de rector de vertrouwensinspecteur. Vertrouwenspersonen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Vertrouwenspersonen: mevr. J. van Gennip en dhr. J. Jacobs


Beter Omgaan met Faalangst (BOF) leerjaar 1
Voor wie: faalangstige leerlingen uit leerjaar 1

Ongeveer tien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft last van faalangst. Dit houdt in dat ze door hun angst om te falen zo zenuwachtig of gespannen zijn dat ze slechter presteren op school dan ze eigenlijk zouden kunnen.
Het doel van bovengenoemde training is om de leerlingen hulp te bieden bij het leren omgaan met faalangst.
Mentoren kunnen leerlingen bij wie ze faalangst vermoeden, aanmelden voor de faalangsttraining. In leerjaar 1 wordt dit gedaan naar aanleiding van de GSV (Geldergroep School-belevingsvragenlijst).
Ouders worden samen met hun kind uitgenodigd voor een informatieavond. Zij beslissen of hun kind wel of niet deelneemt aan de training.
De training zelf bestaat uit een achttal bijeenkomsten in de tweede helft van het schooljaar.
 
Contactpersoon: mevr. O. van Setten


Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) leerjaar 2
Voor wie: minder sociaalvaardige leerlingen uit leerjaar 2
 
Voor sommige leerlingen is het niet vanzelfsprekend dat zij gemakkelijk contact maken. Leerlingen die sociaal minder vaardig zijn, kunnen een sociale vaardigheidstraining op onze school volgen.
Tijdens deze training krijgen leerlingen handreikingen aangeboden om gemakkelijker om te gaan met bijvoorbeeld verlegenheid, het innemen van een eigen plek en de weerstand in sociale contacten.
In overleg tussen mentor, leerling, ouders/verzorgers, schoolorthopedagoog en soms externe hulpverlening wordt besloten of een leerling deze training van ongeveer acht bijeenkomsten gaat volgen.
De training in leerjaar 2 wordt gegeven door mevr. C. van Vliet.
  
Contactpersoon: mevr. C. van Vliet
  
Leerlingbegeleiding
Voor wie: leerlingen met sociaal-emotionele problemen

Een leerling met sociaal-emotionele problemen kan begeleiding krijgen van een leerlingbegeleider. Deze geeft advies en/of hulp. De leerlingbegeleider kan naast een luisterend oor ook praktische
hulp bieden. Hij streeft ernaar binnen maximaal vijf gesprekken het probleem samen met leerling en ouders op te lossen of, wanneer dit niet lukt, samen te zoeken naar een externe oplossing (bijv. huisarts, psycholoog, Bureau jeugdzorg of bij een huiswerkinstituut). De mentor of afdelingsleider meldt de leerling schriftelijk aan bij het ondersteuningsteam. Leerlingen en ouders kunnen zelf ook contact opnemen.
De leerlingbegeleiders zijn: mevr. H. van den Bosch, dhr. P. Miedema, mevr. M. Scheers, dhr. R. Janssen en mevr. Y. van Bemmel.
  
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Wanneer bij de overdracht van leerlingen uit groep 8 van de basisschool, door de groepsleerkracht, aangegeven wordt dat een leerling extra ondersteuningsbehoefte heeft, worden de ouders uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de afdelingsleider en orthopedagoog aanwezig. Samen met de ouders wordt bekeken welke ondersteuning wenselijk is en of dit door de school geboden kan worden.
 
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel


Downloads

 Ondersteuningsbrochure 2017-2018
 Info Buurtplein Doetinchem
 Aanvullende informatie JGZ