Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor ouders › Zorg voor uw kind › Onderwijskundige zorg

Onderwijskundige zorg


Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. Hieronder vindt u een overzicht van voorzieningen die onze school op het gebied van onderwijskundige zorg biedt.
Daarnaast wijzen wij u op downloads en adressen waar(in) u nadere informatie kunt vinden.
Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator organiseert de ondersteuning binnen de school.
Zij coördineert het ondersteuningsbeleid, adviseert de schoolleiding, coacht collega’s bij de uitvoering van leerlingzorgtaken, coördineert de leerlingbegeleiding en stuurt het ondersteuningsteam en het Zorg Advies Team (ZAT) aan. Verder neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het Samenwerkingsverband voor ondersteuningscoördinatoren van het voortgezet onderwijs (SWV) en onderhoudt de contacten met de
externe instanties.
  
Ondersteuningscoördinator: mevr. Y. van Bemmel
 
_______________________________________________________________________________________________________________
Mentor
Voor wie: alle leerlingen

Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen die overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs krijgen te maken met allerlei nieuwe zaken: zij krijgen les in meer vakken van verschillende docenten en in verschillende lokalen.
In het begin is dat even wennen voor de leerlingen en dan is het belangrijk dat zij met hun vragen bij iemand terecht kunnen.  De mentor is in deze situatie de meest aangewezen persoon.
In alle leerjaren is de mentor het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerling en de ouders.
Verder geeft de mentor studielessen/mentor-Z-uur en begeleidt hij/zij de klas als leefgemeenschap.

Z-uren in alle leerjaren
Voor wie: alle leerlingen

Tijdens de zelfwerkzaamheidsuren leren leerlingen hun werk te plannen en zelfstandig te werken. Elke week hebben de leerlingen naast de vaklessen een aantal verplichte Z-uren in hun rooster. In de loop van de jaren krijgen de leerlingen steeds meer vrijheid om die uren zelfstandig in te vullen. Ze maken tijdens deze uren huiswerk, werken aan de computer of in de mediatheek, overleggen voor groepsopdrachten etc. In de Z-uren zijn mentoren beschikbaar aan wie leerlingen om extra uitleg kunnen vragen.
 
Huiswerkbegeleiding
Voor wie: alle leerlingen

Studeren op school kan op het Ludger College: elke dag van 14.30 tot 17.30 uur.
Voor leerlingen die gebaat zijn bij meer hulp dan tijdens de Z-uren geboden kan worden is er, tegen betaling, de huiswerkklas.
Begeleiding en tips worden gegeven door een orthopedagoog op het gebied van leren studeren, plannen en organiseren.
Daarnaast is een tutor-leerling beschikbaar voor extra uitleg bij vakken en om te overhoren.
Uitgebreidere informatie is op de site te vinden: Voor ouders › Zorg voor uw kind › Huiswerkbegeleiding
 
Contactpersonen: mevr. A. Dieker en mevr. O. van Setten
huiswerkklas@ludgercollege.nl
 
Dyslexiebegeleiding

Dyslexie is een leerprobleem dat leerlingen parten kan spelen voornamelijk bij lezen, begrijpen van teksten en spellen.
Wanneer er bij het docententeam een vermoeden van dyslexie bij een leerling bestaat, kan de mentor een verzoek bij het zorgteam indienen om de leerling te laten screenen.
Het ondersteuningsteam neemt, nadat zij informatie heeft ingewonnen bij mentor, vakdocenten, ouders, de leerling zelf en rapportgegevens, een besluit om de leerling wel of niet te screenen.
Bij een positief besluit zal onze orthopedagoog mevr. O van Setten een afspraak maken om de screening uit te voeren. De uitkomst van de screening wordt door de orthopedagoog met de ouders besproken en teruggekoppeld naar de mentor.
Wanneer er een vermoeden van dyslexie bestaat, wordt de leerling gedurende 6 maanden, verplicht en bij voldoende motivatie van de leerling, begeleid door een dyslexiecoach. De begeleiding vindt plaats bij voorkeur tijdens een Z-uur, maar mocht dit niet te realiseren zijn, dan zal er naar een ander uur gezocht worden.
Na 6 maanden wordt aan de ouders van “verdachte” leerlingen geadviseerd een extern bureau in te schakelen om een dyslexieonderzoek uit te laten voeren. De dyslexiecoach kan ouders hierbij adviseren. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de ouders.
Zodra de leerling een dyslexieverklaring heeft mag er gebruik gemaakt worden van extra faciliteiten zoals:   
  • verruiming van tijd bij toetsen (maximaal een half uur)
  • vaker mondelinge overhoringen (i.p.v. schriftelijk)
  • veelvuldig gebruik van een woordenboek
  • na overleg, werken met een zelf aangeschafte laptop (klas 2 en hoger)
  • ondersteuning door “gesproken boek” (auditieve ondersteuning)
  • gebruik maken van ICT-hulpmiddelen (zie hieronder)
  • mogelijkheid van een audio eindexamen
Men kan gebruik maken van deze geboden voorzieningen voor zover het binnen de technische en organisatorische mogelijkheden van het Ludger College ligt.

ICT hulpmiddelen
Invoering van de iPad
Door de invoering van de iPad in alle eerste klassen, is er besloten om het spraaksynthese programma “ClaroPDF Pro” te gaan gebruiken. Deze app is ook voor de niet-dyslecten via de app-Store te downloaden. Taalmodules kunnen via het programma worden aangeschaft. Deze app kan de in de klas gebruikte PDF-boeken voorlezen en met de editor kunnen de teksten bewerkt worden. Een aantal uitgeverijen levert reeds interactieve boeken! 

Coaching
Alle leerlingen die een dyslexieverklaring hebben, kunnen, op vrijwillige basis gecoacht worden.
Dyslexiecoach: mevr. O. van Setten.
 
Contactpersonen: mevr. O. van Setten

Klik hier voor de dyslexie-brochure 2017-2018.

Aanbod hoogbegaafden (TOM)
Voor wie: meer- en hoogbegaafde leerlingen

Vanaf 1 vwo tot en met 6 vwo heeft het Ludger College TOM (Trajecten op Maat) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
TOM1 is een intensief programma voor hoogbegaafden. TOM2 is de ‘lichtere’ variant voor vwo’ers die meer uitdaging willen en aankunnen.
Het programma bestaat uit denklessen (hoe ga je effectief met je begaafdheid om), vakmodules (ICT, film, journalistiek, Chinees, etc.) en projecten naar eigen keuze. Daarbij wordt gerichte groepsgewijze begeleiding geboden. De leerlingen volgen het TOM-programma (drie tot vijf lesuren per week) in plaats van hun reguliere lessen.
Uitgebreidere informatie is op de site te vinden: Voor leerlingen › Meer dan school › Slim of hoogbegaafd: TOM.
TOM-docenten zijn dhr. E. Soontiëns, mevr. A. Hey, dhr. J. Steenbakkers en mevr. M. Willems
 
Contactpersoon: mevr. M. Willems

Download

 Ondersteuningsbrochure 2017-2018