Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor ouders › Zorg voor uw kind › Mentor en afdelingsleider

Mentor en afdelingsleider


Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor, een leraar die uw kind bijzondere aandacht geeft. Hij let op het welbevinden van uw kind en zijn/haar studie. Hij houdt ook de studievorderingen bij, leidt de bespreekvergaderingen over zijn klas en zorgt voor de advisering.
Voor de leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Maar ook binnen de school heeft de mentor een spilfunctie als het om een klas gaat.
De klassenmentoren en afdelingsleider hebben regelmatig overleg over hun klas. Bij problemen en bijzondere zorgbehoeften overlegt de mentor met de afdelingsleider en het zorgteam over de vervolgstappen.

Het is heel belangrijk dat de mentor op de hoogte is van bijzonderheden die het functioneren van een leerling kunnen beïnvloeden, bijv. familieomstandigheden. Ouders kunnen per mail of telefoon altijd een beroep doen op de mentor. En als dat nodig is, neemt de mentor contact op met de ouders.

Onderbouw

In klas 1 en 2 houden de leerlingen dezelfde mentor. De mentor komt in het begin een keer op huisbezoek en heeft ook contact met de basisschool.
Hij geeft een mentoruur en studielessen om de overstap van groep 8 naar het Ludger zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De mentor begeleidt het proces van groepsvorming van de nieuwe klas. Hij zorgt voor veiligheid en een goed werksfeer in de groep.
Aan het begin van het schooljaar is er bijvoorbeeld een brugklasdag en verderop in het jaar organiseert de mentor met zijn klas klassenavonden.


Bovenbouw

Vanaf klas 3 veranderen de klassen per jaar van samenstelling, en dus ook van mentor.
De begeleiding wordt gaandeweg minder intensief. Er wordt wat meer initiatief verwacht van de leerling om hulp te vragen als dat nodig is.
In klas 3 heeft de mentor ook de directe zorg voor de begeleiding van de pakketkeuze van de leerlingen. Hij wordt hierin ondersteund door het decanaat.
De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders, leerlingen en vakdocenten.
In de bovenbouw houdt de mentor zicht op allerlei zaken rond het vakkenpakket, de examens, etc.
Dossier en leerlingvolgsysteem
Ten behoeve van het leerlingvolgsysteem houdt de mentor van elke leerling een dossier bij. Vanzelfsprekend gaan de elkaar opvolgende mentoren discreet met deze gegevens om. Nadat de leerling de school heeft verlaten wordt het dossier vernietigd.

Afdelingsleider
De afdelingsleiders dragen de zorg over een of meer jaarlagen, bijvoorbeeld 3 havo en 3 vwo.


Spil

In het dagelijkse zorg voor de leerlingen zijn zij verantwoordelijk voor:
  • afhandelen van problematische absenties (de gewone absenties worden door de baliemedewerksters behandeld), contact met leerplichtambtenaar.
  • afhandeling van lesverwijderingen
  • bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten
  • sancties opleggen bij wangedrag
  • leiding geven aan de afhandeling van complexere problemen, afstemming mentor, schoolleiding, ZAT, ouders, externe instanties etc.


Onderwijsproces

Daarnaast bewaken de afdelingsleiders de voortgang in het onderwijsproces.
Ook de toelating van nieuwe leerlingen of de overstap naar een ander niveau binnen de school is hun verantwoordelijkheid.