Jouw talent is er thuis.
Ludger College › De school › Medezeggenschap › Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

Medezeggenschap op het Ludger College
Aan medezeggenschap op het Ludger College wordt zeer veel waarde gehecht. Het is niet altijd gemakkelijk om precies aan te geven waar de waarde en invloed van medezeggenschap precies ligt. De nieuwe Wet op de medezeggenschap geeft een grote rol aan partijen om hun zegje te doen op scholen. Met daarbij als voornaamste doel: een goede opleiding voor de leerlingen. De diversiteit van personen in de medezeggenschap zorgt juist voor een verfrissende kijk op de gang van zaken.
Op het Ludger College is de medezeggenschap als volgt geregeld:

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad overlegt met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Achterhoek VO. In deze raad zijn alle scholen vertegenwoordigd die onder dit bestuur vallen. Momenteel zijn dit twaalf scholen of scholengemeenschappen. Volgens de statuten vaardigt de MR leden af naar de GMR. Dit gebeurt na verkiezingen onder de mensen die zich beschikbaar hebben gesteld voor een vacature.
De zittingstermijn voor de GMR is drie jaar. Deze mag éénmaal verlengd worden. Bij tussentijdse vervanging komt de vervanger in de plaats van het zittende lid en geldt de nog resterende termijn.
Per scholengemeenschap is er één ouder/leerling en één personeelslid afgevaardigd.
Momenteel heeft voor onze school zitting in de GMR voor de personeelsgeleding dhr. P. von der Fuhr, docent en voor de oudergeleding dhr. R. Brugman.
  
Medezeggenschapsraad (MR)
Hierin komt alles aan de orde wat voor de school van belang is. In deze raad zitten drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. Geprobeerd wordt om een ouder als voorzitter van deze raad te laten fungeren.
De raad komt acht tot tien keer per jaar bijeen.

Medezeggenschapsraad

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de samenstelling en de taakverdeling van de MR als volgt:
 
namens de ouders:
A. Nijhof (Anita)
a.nijhof@live.nl
  
R. Brugman (Raymond)
rhbrugman@gmail.com

M. de Vries (Mireille)
mireille.devries@outlook.com

 
 
U kunt vragen en opmerkingen aan de oudergeleding van de MR rechtstreeks mailen aan: deelraadouders@ludgercollege.nl.
 


namens de leerlingen:
C. Hermsen (Christine)
chrisie819@gmail.com
  
B. Koenders (Beau)
beaukoenders@gmail.com
 
J. Laarhuis (Jimke)
LD9275@leerling.ludgercollege.nl

 
  
namens de docenten:
G. Egberts (Gert)
g.egberts@ludgercollege.nl
  
J. van Dijk (Jeroen)
j.vandijk@ludgercollege.nl
  
J. Brunsveld (Jan Willem)
j.brunsveld@ludgercollege.nl
  
M. van Vleuten (Marian)
m.vanvleuten@ludgercollege.nl
voorzitter 
 


namens de onderwijsondersteunende medewerkers:
H. Kasper (Hans)
h.kasper@ludgercollege.nl
 
T. Hilderink (Tonnie)
t.hilderink@ludgercollege.nl
  


Notulist:
Mevr. D. Bosman (Daniëlle)