Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Waarom Ludger? › Inspectiebezoek havo 2014

Inspectiebezoek havo 2014

Inspectiebezoek havo 2014
In juni 2014 is de havo-afdeling van het Ludger College bezocht door de inspectie van het onderwijs.  Het betreft een zogenoemd vierjaarlijks onderzoek. Op basis van het onderzoek is voor de havo-afdeling het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat op dit moment zowel de opbrengsten als de kwaliteit van het onderwijs gemiddeld voldoende is.
De inspectie geeft aan dat ze een positieve sfeer heeft ervaren op het Ludger College. De leerlingen voelen zich er prettig en zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding in de lessen.

Dat het Ludger College is verdeeld over twee gebouwen wordt als heel fijn ervaren, het benadrukt kleinschaligheid en veiligheid. De leerlingen ervaren de overstap van het ene naar het andere gebouw als een natuurlijk gebeuren.

Voor dit onderzoek heeft de inspectie gebruik gemaakt van een aantal indicatoren uit het toezichtkader. De bevindingen staan in onderstaande tabel waarbij de officiële nummering van het toezichtkader is gehandhaafd.

Legenda:
1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingepopulatie verwacht mag worden.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
1.1 De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht.     *    
1.2.4 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding havo.     *    
1.3.4 De leerlingen van de opleiding havo behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.   *      
1.4.4 Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau.     *    
 

De leerlingen krijgen voldoende tijd op zich het leerstofaanbod eigen te maken.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
4.3 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.     *    
 

Het schoolklimaat is ondersteunend en gericht op een brede vorming.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
5.5 De school kent een op ondersteuning en begeleiding gerichte cultuur.     *    
 

Het (vak)didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
7.1 De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.     *    
7.2 De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.     *    
7.3 De leerlingen zijn actief betrokken.     *    
7.4 De leerlingen krijgen feedback op hun leerproces.   *      
 

De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
8.2 De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen.   *      
8.3 De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen leerlingen.   *      
 

De school biedt effectief aanvullend onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben (basisondersteuning) (De school bestrijdt effectief achterstanden).  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
9.1 De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.       *  
9.2 De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen .       *  
9.4 De school voert de ondersteuning planmatig uit.       *  
 

De school bewaakt de kwaliteit van haar opbrengsten.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
12.1 De school evalueert systematisch de opbrengsten.     *    
12.2 De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten.     *    
 

De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijsproces.  
1
 
2
 
3
 
4
 
5
           
13.1 De school evalueert systematisch het onderwijsproces.   *      
13.2 De school werkt doelgericht aan het verbeteren van het onderwijsproces.     *    
13.3 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces.   *      


Aandachts- en ontwikkelgebieden:
  1. Differentiatie in de lessen
  2. Opbrengstgericht werken
  3. Aansluiting van klas 3 naar klas 4
  4. De resultaten van het centraal schriftelijk examen
  5. School brede afspraken met betrekking tot toetsing en normering
  6. Mentoraat

De kwaliteit van het onderwijsproces op het Ludger College is van voldoende niveau. Ook heeft de inspectie geconstateerd dat de docenten geïnspireerd en gemotiveerd zijn voor het vernieuwen van het onderwijsproces.

De kwaliteitszorg maakt een positieve ontwikkeling door. Er zijn goed onderbouwde analyses over de opbrengsten beschikbaar op school-, sectie- en docentniveau.  Op hun beurt dienen deze analyses als input voor de belangrijke vernieuwing van het onderwijsproces.

Conclusie
Het Ludger College is een prettige school die enthousiast bouwt aan de ontwikkeling van eigentijds onderwijs.