Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Toelating/plaatsing › Van 5 havo naar 5 vwo

Van 5 havo naar 5 vwo

De scholen binnen de stichting Achterhoek VO hebben een gezamenlijke regeling opgesteld voor leerlingen die, nadat ze hun havo-diploma hebben behaald, willen doorstromen naar vwo. De regeling ziet er als volgt uit.
Een leerling wordt vanuit 5 havo toegelaten tot 5 vwo als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Een leerling met een gemiddeld examencijfer* van 6,8 of hoger heeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot 5 vwo.
  • Bij een gemiddeld examencijfer dat ligt tussen 6,2 en 6,8 en een positief advies van de toeleverende school bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot 5 vwo.
  • Na het positieve advies heeft de leerling een intakegesprek. Het intakegesprek is geen beperkende doorstroommaatregel.
  • In het havo-profiel van de leerlingen zijn in ieder geval twee moderne vreemde talen en wiskunde opgenomen.
  • De instromende leerlingen krijgen vrijstelling voor de vakken anw, maatschappijleer en ckv (dit zijn wettelijke bepalingen).
  • Voor leerlingen die instromen vanuit de havo gelden dezelfde regels over doubleren als voor leerlingen afkomstig uit vwo 4.
*De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis van wel/niet toelaten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend.