Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor leerlingen › Overige › Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding
Sommige leerlingen vinden het lastig om het werk dat ze zelfstandig voor school moeten doen voor elkaar te krijgen. Dit kan te maken hebben met plannen en organiseren, met afleiding of met de wijze van studeren. Wanneer de eerste cijfers tegenvallen, vragen leerlingen zich af of ze wel op een goede manier leren.
Een aantal onvoldoendes achter elkaar kan al snel leiden tot onzekerheid en demotivatie. Wanneer een kind tijdig begeleiding krijgt bij het maken en leren van huiswerk kan dat worden voorkomen.
 
Bij huiswerkbegeleiding werken we aan het scheppen van overzicht, het uitbouwen van de studievaardigheden, waardoor een leerling positieve leerervaringen op kan doen. In het Z-uur gebeurt dat ook, maar soms heeft een leerling ook begeleiding nodig als hij na schooltijd met zijn huiswerk bezig is. Daarnaast hebben sommige leerlingen hiaten in hun kennis  waardoor méér individuele begeleiding nodig is dan redelijkerwijs van de vakdocent in de les gevraagd kan worden. En soms valt ‘het kwartje’ eerder wanneer de uitleg door een andere leerling gebeurt.
  
Waarom op de eigen school?
 • We hebben zo de mogelijkheid om snel in te grijpen wanneer huiswerkbegeleiding een adequate oplossing lijkt te zijn. Nu is dat niet altijd mogelijk i.v.m. wachtlijsten bij bestaande huiswerkinstituten. 
 • Binnen de eigen school zijn de lijnen naar de vakdocenten en naar ouders kort. 
 • De mentor krijgt goed zicht op de werkhouding van het kind in de huiswerkklas en kan die met de leerling en zijn ouders bespreken. 
 • De eigen leerlingen die ingeschakeld worden bij de uitleg en het overhoren van huiswerk weten uit ervaring wat van de leerlingen wordt gevraagd. 
 • De leerling kan nazijn laatste les, zonder reistijd, aansluiten bij de huiswerkklas.  
 • Het is gemakkelijker om zicht te krijgen op het opgegeven huiswerk (bijv. door het klassenboek beschikbaar te hebben).  
 • Door het aanbieden van huiswerkbegeleiding kunnen obstakels bij het leren weggenomen worden waardoor de talenten van leerlingen nog beter tot hun recht komen. Dat is onze ambitie en daarom past een huiswerkklas bij onze school!
  
Het aanbod van het Ludger
 • Een leerling neemt minimaal 3x per week deel, vaker mag ook, zonder extra kosten. 
 • De huiswerkklas wordt begeleid  door deskundigen: orthopedagogen en tutorleerlingen. 
 • Er is aandacht voor agenda invullen, plannen en organiseren. 
 • Er is aandacht voor studievaardigheden zoals woordjes leren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, schematiseren. 
 • Er is inhoudelijke uitleg mogelijk bij veel vakken (o.a. wiskunde, economie, Frans, Engels, rekenen en taal) door tutorleerlingen. Tutorleerlingen zijn leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo die gescreend zijn op de vaardigheid ‘uitleggen’ en die zelf goede resultaten behalen in een of meer vakken. Door elke dag andere tutorleerlingen in te schakelen komt een breed aantal vakken aan bod. 
 • Het is (beperkt) mogelijk om toetsen uitgebreider/ individueel na te bespreken. 
 • De tutorleerling overhoort het geleerde werk bij de leerling. 
 • De leerling kan gebruik maken van een computer. 
 • Ouders worden geïnformeerd over de aanwezigheid van hun kind, over zijn werkhouding en vorderingen op het gebied van studievaardigheden. 
 • Deze informatie wordt ook teruggekoppeld naar de mentor.
 • Voor het ‘kopje thee’ wordt gezorgd.
  
 Organisatie
 • Aan de toelating tot de huiswerkklas gaat een intake-gesprek vooraf waarin de motivatie van de leerling wordt getoetst. Wanneer alléén de ouders gemotiveerd zijn, kan het kind niet toegelaten worden. In dit gesprek worden ook de aandachtsgebieden van de leerling besproken en zal de begeleider aangeven wat wel/niet mogelijk is. Daarna wordt de aanmelding definitief. 
 • Per 20 leerlingen is er een begeleider aanwezig. Er zijn maximaal 40 deelnemers per dag. 
 • De begeleider heeft inzage in de agenda van de leerling en bepaalt of het huiswerk voldoende gemaakt en geleerd is. Zij overhoort de leerling steekproefsgewijs. Op basis van haar inzicht bepaalt zij of de leerling de huiswerkklas kan verlaten wanneer deze zegt ‘klaar’ te zijn. 
 • De huiswerkklas is 5x per week geopend van 14.30-17.30 uur (=15 uur per week). 
 • De huiswerkklas begint bij de start van het schooljaar en gaat door tot en met toetsweek 3. 
 • De begeleiding vindt plaats op het Willibrordgebouw. 
 • Er zijn voor de leerlingen computers beschikbaar. 
 • De huiswerkbegeleider zorgt periodiek voor de administratieve afhandeling en communicatie naar de ouders en mentor. Dit betreft: aanwezigheid, werkhouding, vorderingen. Absentie meldt zij per keer via de mail naar de ouders.
   
De kosten, aanmelden en opzeggen
Deelname aan de huiswerkklas kost € 200,- per maand. De 12 weken schoolvakantie en de activiteitenweek worden niet doorberekend, andere vrije dagen wel.
Voor dit bedrag neemt de leerling minstens 3x per week deel, aansluitend aan de lessen, tussen 14.30 - 17.30 uur. Wanneer een leerling zich opgeeft voor 4 of 5 keer per week zijn hieraan geen meerkosten verbonden. Wel geldt: opgeven = komen !!
 
Aanmelden kan via het e-mailadres huiswerkklas@ludgercollege.nl.Aanmelding is overigens mogelijk voor leerlingen uit onderbouw en bovenbouw. Wanneer de huiswerkklas meer dan 40 leerlingen per middag heeft, werken we met een wachtlijst.
  
Opzeggen gebeurt door de ouders tenminste een maand van tevoren via het hierboven genoemde e-mailadres. In die maand kan de school de volgende leerling op de wachtlijst benaderen en een intakegesprek voeren. Hierdoor kan het aantal deelnemers steeds op 40 gehouden worden waardoor de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven.