Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Blog
Blog

Blog

Louise Beernink

De driehoek leerling-ouders-school is een belangrijke driehoek in de begeleiding van onze leerlingen, uw kinderen. U als ouders/verzorgers en wij als school, zijn "educatieve partners” binnen deze driehoek. Bij educatief partnerschap gaan we ervanuit dat school en ouders gelijkwaardige partners zijn in de opvoeding en het onderwijs.
Het is wel zo dat de taken van ouders en docenten verschillen; de school is eindverantwoordelijk voor wat er in de school gebeurt en de ouders/verzorgers zijn eindverantwoordelijk voor wat er thuis gebeurt. Ouders en school hebben natuurlijk wel een gezamenlijk belang: namelijk het welbevinden van kind/leerling en een goed verloop van de schoolgang van kind/leerling. Elkaar regelmatig op de hoogte houden van hoe het gaat op school of thuis is daarbij onontbeerlijk. Samen kunnen we meer tot stand brengen in de ontwikkeling van onze kinderen en leerlingen.


Natuurlijk speelt de leerling ook een belangrijke rol in de driehoek. En om de leerling ook eigenaar te maken van zijn eigen leerproces, is het van belang om deze leerling zoveel mogelijk te betrekken bij gesprekken. Liever geen gesprekken over een leerling, maar gesprekken met een leerling erbij.


Tijdens het ouderspreekuur is er de mogelijkheid voor ouders om in gesprek te gaan met de vakdocenten van uw kind. Tijdens dit ouderspreekuur komen de leerlingen al regelmatig mee naar het gesprek, ik zou dat van harte willen stimuleren: het gesprek gaat immers over hem/haar?Ik wens u een goed vervolg van dit schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
 
Louise Beernink
Rector Ludger College